Origami của bọ ngựa cầu nguyện

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của bọ ngựa :

Origami của bọ ngựa cầu nguyện

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu