Origami của châu chấu

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của châu chấu :

Origami của châu chấu

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu