Ladybird trong origami

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của rùa :

Origami của rùa

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu