Origami của ve sầu

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của ve :

Origami của ve sầu

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu