Origami sen

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami sen :

Origami sen , giai đoạn 1

Origami sen , giai đoạn 2

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu