Origami máy bay vuông

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của mặt phẳng vuông:

Origami máy bay vuông