Origami của máy bay

Đây là origami của máy bay. Nhấp chuột vào một hình ảnh để đạt được các mô tả về foldings của origami.

Origami máy bay vuông Origami của máy bay DC3 Origami của máy bay đồng bằng Origami của máy bay Gomez Origami của máy bay Hawkeye Origami của chiếc máy bay bị khóa Origami của máy bay ria mép Origami của tàu con thoi Origami của kim máy bay Origami của máy bay nicky Origami của tàu lượn : mô hình 1 Origami của tàu lượn : Mô hình 2 Origami của triplane